Information

Financial Dictionary

א'

אג"ח- Bond

איגרת חוב הינה מכשיר פיננסי המהווה תעודת התחייבות, בה מנפיק האיגרת מקבל תמורה כספית מרוכש האיגרת והוא מתחייב לשלם תשלומים וריבית בסכומים שנקבעו מראש ובמועדי פרעון קבועים לרוכש. רוב הפעמים מבוטחת האיגרת ע"י שיעבוד של נכסי החברה. לאג"ח יש תארך פקיעה ותנאי ריבית קבועים מראש.

אג"ח להמרה

אג"ח להמרה הינה איגרת חוב לכל דבר כאשר הרעיון מאחוריה הוא האפשרות שניתנת לרוכש האיגרת להמיר אותה למניה.ישנם מושגים בסיסיים המתקשרים לאג"ח להמרה- פרמיית ההמרה- נמדדת באחוזים ומשקפת את התוספת עבור רכישת מניה דרך אג"ח להמרה לעומת רכישה ישירה של מניה. יחס ההמרה משקף את כמות האג"ח שצריך בכדי לקבל מניה אחת. באג"ח להמרה מצויים שני מסלולי השקעה - מסלול אג"חי בו התנהגות האיגרת דומה להתנהגות אג"ח רגילה. מלול מנייתי, במסלול הזה האג"ח ממורת למניות ועושה תשואה גבוהה בהרבה מהמסלול האג"חי.

אג"ח ממשלתי

אג"ח ממשלתי נחשבת לאיגרת חוב בעלת סיכון נמוך יחסית, מונפקת ע"י בנק ישראל ע"י מכרזים. איגרות החוב הממשלתיות שונות זו מזו בתנאי ההצמדה, ריבית, תשלומים והמח"מ שלהן. אג"ח קונצרני אג"ח קונצרניות מונפקות ע"י פירמה ומכונות אג"ח חברות. חברות משתמשות בהנפקת אג"ח כדילגייס הון שלא דרך הבנק.

אופציות

אופציה היא חוזה בין שני צדדים - רוכש האופציה ומוכר האופציה.חוזה זה מקנה לקונה האופציה זכות רכישה או מכירה של נכס הבסיס בשער ובזמן ידועים וקבועים מראש , כאשר מוכר האופציה מתחייב למכור לו את הנכס ע"פ התנאים הללו. ישנן שני סוגי אופציות - אופציית call , המקנה למחזיק בה את הזכות לקנות את נכס הבסיס במחיר וזמן ידועים וקבועים מראש. אופצית put , המקנה למחזיק בה את הזכות למכור את נכס הבסיס במחיר וזמן ידועים וקבועים מראש.

אינפלציה

אינפלציה נמדדת ע"י מדד המחירים לצרכן ומתארת תהליך של עלייה כלכלית של רמת המחירים והשירותים. אינפלציה מלווה בדרך כלל בהיחלשות של המטבע המקומי. ארביטראז' ארביטראז' הוא יצירת רווח ודאי ללא סיכון. הארביטראז' מנצל את פער המחירים בין שווקים שונים. פעולת הארביטראז' נעשת ע"י קנייה של ניר ערך בשוק אחד ומכירתו במחיר יקר יותר בשוק אחר.

אנליסט

בעל מקצוע בשוק ההון העוסק בניתוח כלכלי של חברות ציבוריות בארץ ובחו"ל על מנת להמליץ על קנייה או מכירה של ני"ע של החברה ו/או מתחריה בה דן הניתוח. האנליזה כוללת בדיקת מצבה הפיננסי של החברה, בדיקת הענף/שוק בו היא פועלת ובחינת עתידה הפיננסי.

ארביטראז'

רווח ודאי ללא סיכון, בדרך כלל מתבצע במניות דואליות ( מניות הנסחרות בשני בורסות שונות).

ב'

בורסה

הבורסה לניירות ערך בת"א ממוקמת ברחוב אחד העם בת"א. הבורסה מאפשרת מפגש בין קונים למוכרים. הבורסה היא חברה פרטית המונה 28 חברים, ביניהם בנקים ובתי השקעות גדולים. רק דרך חברי הבורסה ניתן להעביר פקודות לבורסה. הבורסה לניירות ערך מאפשרת מסחר במוצרים פיננסים שונים בינהם - מניות, אג"חים ממשלתיים וקונצרנים, ניירות ערך המירים, נגזרים פיננסים ועוד.

בעלי עניין

בעל עניין הוא אדם או ארגון שמחזיק בתפקיד בכיר בתאגיד או שהחזקותיו בהון המונפק של החברה עולות על 5%.

ברוקר

הברוקר משמש כמתווך, ומעביר פקודות קנייה ומכירה של ניירות ערך עבור לקחותיו לבורסה.

ג'

גידור

גידור מגיע מהמילה גדר, כשמהשמעות היא גידור הסיכונים. הגידור הינה אסטרטגיה שנועדה להפחית סיכונים. ניתן לגדר נכסים פיננסים ע"י אופציות, חוזים עתידיים, מכירה בחסר ועוד.

גליל

גליל היא אג"ח ממשלתית צמודה למדד ונושאת ריבית קבועה.

ד'

דו"ח מידי

דו"ח מיידי הוא אחד מהדוחות שעל חברה ציבורית להגיש לרשות לניירות ערך. דו"ח מיידי יוגש בכל אירוע מהותי בחברה שהמידע עליו עשוי להיות רלוונטי למשקיע הסביר.

דו"ח רבעוני

דו"ח רבעוני יוגש לרשות ניירת הערך בכל רבעון ע"י חברה ציבורית ויכלול דו"חות כספיים ביניים ודו"ח הדריקטוריון לתקופת הביניים.

דו"ח שנתי

דו"ח שנתי יוגש לרשות לניירות ערך ע"י חברה ציבורית בכל שנה ויכלול- תיאור עסקי התאגיד, דו"ח דריקטוריון, דו"חות כספיים ופרטים נוספים על התאגיד.

דוחות כספיים

דו"חות כספיים הינם פירוט של מצבה הפיננסי של החברה, בין בדו"חות הכספיים מצויים: דו"ח רווח והפסד, מאזן, תזרים מזומנים ודו"ח על שינויים בהון העצמי.

דיבידנד

דיבידנד הוא חלוקת רווחים של החברה לבעלי המניות שלה. דיבידנד מקטין את יתרת העודפים של החברה ומעביר את הכסף למחזיקי המניות.

דיפלציה

דיפלציה היא ההפך מאינפלציה, כלומר ירידות מחירים של מוצרים ושרותים.

דירוג

דירוג נעשה ע"י שני חברות גדולות בארץ מעלות ו-מידרוג. הדירוג נותן ציון לחברות המעוניינות בכך ומגדיר את כושר הפרעון שלהן.

ה'

הון זר

הון זר מתאר את כל הלוואת החברה מגורמים חיצוניים שאינם בעלי מניות. ההון הזר מופיע במאזן החברה בצד ההתחיבויות.

הון חוזר

הון חוזר משקף את הכסף הנדרש לחברה על מנת "להתגלגל" והוא מתאר את נזילות החברה לטווח קצר. ההון החוזר מחושב - נכסים שוטפים פחות התחיבויות שוטפות.

הון מונפק

הון מונפק הוא הון המניות שהוצע לציבור.

הון נפרע

הון נפרע הוא הון המניות שהונפק ונפרע ומוחזק ע"י הציבור.

הון עצמי

הון עצמי משקף את ההפרש בין נכסי החברה להתחיבויות שלה מופיע במאזן החברה בצד הנכסים. ההון העצמי הראשון של החברה נוצר מהשקעתה הראשונית של החברה.

הון רשום

הון רשום הוא הון המניות שרשאית החברה להנפיק.

היוון

היוון הוא חישוב הערך הנוכחי של סכום כסף או נכס מסויים.

הכנסה פנויה

ההכנסה פנויה שנשארה למשקי הבית להשקיע בצריכה וחיסכון.

הלאמה

הלאמה הוא תהליך בו הממשלה הופכת רכוש פרטי לרכוש הלאום. ההף מהפרטה.

הנפקה ציבורית

הנפקה ציבורית מתארת תהליך של הפיכת חברה פרטית לציבורית ע"י הנפקת ניירות הערך שלה בבורסה. התהליך נועד לגייס הון לחברה ויעשה תחת פיקוחה של הרשות לניירות ערך , תהליך זה מחייב "תשקיף" מצד החברה.

הפרטה

הפרטה מוגדרת כתהליך בו רכוש ציבורי הופך לבעלות פרטית. לדוגמא הפרטת הבנקים בה הופרטו הבנקים מבעלות המדינה לבעלות ידים פרטיות.

הצעת רכש

הצעת רכש הינה הצעה לבעלי המניות של החברה לקנות את מניותיהם. ישנם סוגים שונים של הצעת רכש ביניהם הצעת רכש מיוחדת ומלאה.

ו'

וולטליות

וולטליות משקפת את תנודתיות נייר הערך , כאשר הדרך השכיחה לחשב אותה היא פיזור סביב התשואה הממוצעת בתקופה נתונה, כלומר סטיית תקן של הנכס.

ז'

זירת מסחר

כיום זירת המסחר מתרחששת בצורה אלקטרונית והפקודות נשלחות לבורסה לניירות ערך דרך המחשב. בעבר זירת המסחר התקיימה בבבורסה וכל פקודה שרצו להעביר התרחשה בצעקת הפקודה - מחיר וכמות.

ח'

חבר בורסה

כיום קיימים 28 חברי בורסה אשר קיבלו היתר לקנות ולמכור נ"ע בבורסה.

חברה ציבורית

חברה הנסחרת בבורסה, הנפיקה את מניותיה לציבור. על כל חברה הנסחרת בבורסה לשמור על כלליה, שהחשוב מבין הכללים הוא שמירה על שקיפות . על כל חברה להוציא תשקיף. חברת בת חברה ש-50% ממניותיה מוחזקות ע"י חברת אם אחרת.

חוזה סינטטי

קניית חוזה סינטטי משולה לקניית מדד המעו"ף באופן סינטטי ע"י אופציות. קניית אופציית קול בכסף ומכירת אופציית פוט בכסף תניב חוזה סינטטי על המעו"ף.

חוזה עתידי - forword

חוזה עתידי הינו הסכם עתידי הנעשה מחוץ לבורסה ומספק צרכים ספציפיים של הקונה והמוכר למסירת/ קבלת נכס מסויים בזמן מסויים, תאריך מסויים וכמות מסויימת.

חתם

חתם הינו גוף מתווך בין החברה לציבור בשלב הנפקת המניות. החתם מבטח את החברה ומתחייב לקנות את כל המניות שלא יקנו ע"י הציבור בהנפקה.

ט'

טווח השקעה

טווח ההשקעה הוא אחד הפרמטרים החשובים במסחר, כדי להחליט איזו השקעה לבצע, קודם כל נבחן לאיזה טווח נרצה ונוכל להחזיק את ני"ע.

י'

יום אקס

יום האקס הוא היום הראשון בו נסחרת המניה ללא הזכות לקבלת דיבידנד או מניות הטבה, זהו היום הראשון לאחר הכרזת הדיבידנד.

יחס המרה

יחס המרה מתייחס למספר המניות שמקבל מחזיק אג"ח להמרה על כל אג"ח.

ייסוף

ייסוף מתייחס להתחזקות מטבע אחד על פני אחר.

כ'

כתב אופציה

כתב אופציה הוא ני"ע המונפק ע"י חברה ומקנה לרוכשו זכות לרכוש את מניית החברה במחיר מסויים בתאריך מסויים ובכמות מסויימת.

כתיבת אופציות

כתיבת אופציה היא למעשה מכירה בחסר, זוהי יצירת התחייבות בתמורה לפרמיה. כדי לכתוב אופציה דרושות בטחונות.

ל'

לונג

רכישת ני"ע/ נכס בצפייה לעליות שערים.

מ'

מאיה

מערכת אינטרנטית להודעות החברה.

מדד 75

מדד ת"א 75 כולל את כל המניות, בעלות שווי שוק הגבוה ביותר, שלא נכנסו למדד המעו"ף.

מדד אמון הצרכנים

מדד אמון הצרכנים הוא סקר שנמדד אחת לחודש ומסמל את את אמון הצרכנים ביחס לשוק.

מדד דאו ג'ונס

מדד הדאו ג'ונס מורכב מ- 30 מניות התעשיה הגדולות בארה"ב (הנסחרות בניורק)

מדד הבנקים

מדד הבנקים כולל את 5 המניות בעלות שווי השוק הגבוה ביותר מבין מניות הבנקים כאשר מניית לאומי מקבלת את המשקל המהותי ביותר במדד.

מדד הדאקס / Dax

מדד הדאקס הוא המדד המקובל בגרמניה והוא כולל את 30 המניות המובילות בשוק הגרמני.

מדד המעוף / מדד ת"א 25

מדד המעו"ף מורכב מ- 25 המניות בעלות שווי שוק הגבוה ביותר בבורסת אחד העם. רשאי התיבות של מעו"ף - מוצרים עתידיים ופיננסים.

מדד הנדל"ן

מדד הנדל"ן מאגד את 15 חברות הנדל"ן בעלות שווי השוק הגבוה ביותר מבין מניות הנדל"ן והבינוי.

מדד הנאסד"ק / Nasdaq100

רוב המניות במדד הנסדא"ק מגיעות מעולם ההי-טק. בורסת הנסדא"ק הינה השנייה בגודלה בארה"ב.

מדד הפוטסי / Ftse

מדד הפוטסי כולל את 100 החברות בעלות שווי השוק הגבוה ביותר בלונדון.

מדד ויקס

מדד הויקס נקרא גם מדד הפחד. המדד משקף את התנודתיות הגלומה בשערי האופציות על מדד המניות בשוקי ההון.

מדד המחירים לצרכן

מדד המחירים לצרכן מסמל את עלות סל המוצרים שמשפחה ממוצעת צורכת, סל המוצרים מתפרס על תחומים שונים.

מדד סינטטי / גלום

מדד סינטטי הינו מדד המורכב משני אופציות - קניית קול ומכירת פוט בכסף.

מדד שארפ

מדד השארפ מודד את עודף התשואה ליח' סיכון על נכס ההשקעה.

מדד ת"א 100

מדד ת"א 100 מורכב מ- 100 המניות בעלות שווי שוק הגבוה ביותר בבורסה.

מח"מ

מח"מ הוא משך חיים ממוצע, מח"מ האיגרת מחושב ע"י שקלול תזרים המזומנים שאני אקבל.

מכפיל הון

מכפיל הון הוא יחס פיננסי ומתאר את היחס בין שווי השוק של החברה לבין בבון העצמי שברשותה.

מכפיל רווח

מכפיל הרווח משמש את המשקיע בבחינת כדאיות השקעה, המכפיל מראה האם מחיר מנית החברה גבוה או נמוך משוויה האמיתי. מכפיל הרווח מחושב ע"י חילוק של מחיר המניה בתשואה השנתית שלה.

מנהל קרן

מנהל הקרן הינו גוף פיננסי העוסק בניהול קרנות נאמנות. מנהל הקרן מנהל את נכס הקרן רוכש ומוכר ני"ע בהתאם למדיניות ההשקעה של הקרן.

מנוף פיננסי

המנוף הפיננסי הינו היחס בין סך התחייבויות החברה לבין סך הנכסים של החברה,ככל שחלק ההון העצמי קטן כך הסיכון גדל.

מניה

המניה הינה נייר ערך המקנה לך בעלות חלקית בחברה. נותן לך את הזכות לקבל דיבידנדים וזכות הצבעה.

מניות בכורה

מניית בכורה הינה ני"ע המקנה לך עדיפות בחלוקת רווחי החברה.

מניות דואליות

מניות דואליות הינן מניות הנסחרות ביותר מבורסה אחת בעולם. לדוגמא מניית טבע נסחרת בנסדא"ק ובמעו"ף בו זמנית.

מניות הטבה

מניות הטבה הינה הנפקה של מניות נוספות למחזיקי מניות קיימים.

מק"מ

מק"מ היא אגרת חוב לא צמודה, שקלית המונפקת ע"י בנק ישראללתקופה של שנה. האיגרת נפרעת במחיר 100, הרווח ממנה נובע ממחיר הקניה שלה- הניכיון.

נ'

נאמן הקרן

נאמן הקרן הוא חלק בלתי נפרד מקרן הנאמנות ותפקידו להשיג על התנהלות הקרן ועמידתה בתנאים שהציבה, נאמן הקרן מוגדר כחברה בפני עצמה.

נוסטרו

חשבון נוסטרו הינו חשבון אשר חבר בורסה או בית השקעות מבצע פעולות קנייה ומכירה של ני"ע לעצמו.

נייר ערך

הגדרת נייר ערך כוללת בתוכה- מניות, אג"ח, כתבי אופציה וני"ע מסחריים. ני"ע נסחרים בבורסה.

ניכיון / Discount

ניכיון מתייחס לנייר ערך הנסחר פחות מערכו.

ס'

סחירות

סחירות לרוב נמדדת ע"י מחזורי המסחר, ככל שהסחירות גבוהה יותר כך קל יותר לקנות או למכור ניירות ערך.

סטיית תקן

ס.ת היא מדד סטטיסטי לתיאור הפיזור של ערכי קבוצת נתונים סביב הממוצע שלהם.

ספקולציה

ספקולנטים הם סוחרים המבצעים פעולת קנייה/ מכירה תוך נטילת סיכון במטרה להרוויח בטווח הקצר.

ע'

עושי שוק

עושה שוק הינו ברוקר המשדר הוראות קנייה ומכירה לני"ע מסויים. מטרתם של עושה השוק היא אספקת נזילות וסחירות בניירות הערך בהם עושי השוק פעילים.

פ'

פוזיציה

פוזיציה היא פעולה, ישנן שני סוגי פוזיציות- קניית ני"ע - long מכירת ני"ע short.

פוזיציות פתוחות

פוזיציות פתוחות הוא מונח המתאר את מספר כותבי האופציות (קולים ופוטים) בשוק.

פחת

פחת מסמל את ירידת הערך של הנכס כתוצאה מזמן שעבר או שימוש בו. ירידת הפחת מוכרת לצורכי מס.

פק"מ

משמעותו של פק"מ היא פקדון קצר מועד. הפק"מ נושא ריבית קבועה. הוא שיקלי ומשמש אפיק השקעה לטווח קצר, הפק"מ ניתן ע"י בנקים מסחריים.

צ'

צמיחה

שיעור הצמיחה נמדד ע"י גידול נטו בתוצר הלאומי(בניכוי האינפלציה).

ק'

קו התנגדות

קו התנגדות הינו פרמטר אחד מתוך הניתוח הטכני, קו ההתנגדות מסמל את הרמה בה השוק יתנגד לעליה ויתקל במכשול מסויים. בדרך כלל קווי ההתנגדות ישורטטו ברמות השיא של המניה.

קו תמיכה

קו תמיכה הינו פרמטר אחד מתוך הניתוח הטכני, קו התמיכה מסמל את הרמה בה השוק יבלום את הירידה במידה מסויימת. בדרך כלל קווי התמיכה ישורטטו בשפלים היסטוריים של המניה.

קרן גמישה

לקרן נאמנות גמישה מרווח פעולה רחב יותר והיא רשאית להשקיע בכל סוגי ני"ע.

קרן מעורבת

קרן מעורבת היא קרן המשקיעה בכמה אפיקים שונים. דוגמא- נדל"ן ופיננסים.

קרן נאמנות

קרן נאמנות משרתת מטרה של השקעה משותפת בני"ע על מנת להפיק רווחים משותפים. קרן הנאמנות מנוהל ע"י מנהל הקרן ופועלת ע"פ הסכם נאמנות שנחתם בין מנהל הקרן לנאמן הקרן.

ר'

רווח /הפסד הון

רווח/הפסד הון מתייחס לרווח/להפסד שנוצר מהעסקה.

ריבית פריים

ריבית הפריים היא ריבית הנקבעת אחת לחודש ע"י בנק ישראל. ריבית זו הינה הריבית הבסיסית לאשראי לא צמוד.

רצף

רצף היא שיטת מסחר בבורסה הישראלית, בשיטה זו המסחר נעשה בצורה רציפה וסימולטנית, שיטת הרצף מאפשרת למשקיע להעביר פקודות קניה ומכירה במהירות לבורסה.

ש'

שווי שוק

שווי שוק מסמל את שוויה של החברה. חישוב שווי השוק נעשה ע"י מכפלה של מספר המניות הנסחרות כפול מחיר המניה בבורסה.

שוק משוכלל

שוק משוכלל מתאר תחרות חופשית, ומחירי ני"ע משקפים את רצונותיהם וציפיותיהם של הקונים והמוכרים.

שוק דובי

שוק דובי הוא שוק המאופיין בתקופות ממושכות של ירידות שערים והקפי מסחר נמוכים.

שחר

שחר הוא איגרת חוב ממשלתית, אינה צמודה משלמת ריבית קבועה. מונפקת לטווח של עד 10 שנים.

שוק משני

השוק המשני הוא השוק בו סוחרים בני"ע, הבורסה.

שוק ראשוני

השוק הראשוני הוא השוק בו מנפיקים את ני"ע בפעם הראשונה מהחברה לציבור.

שוק שורי

שוק שורי הוא שוק המאופיין בתקופות ממושכות של עליות שערים והקפי מסחר גבוהים.

ת'

תשואה נומינלית

התשואה הנומינלית בודקת את התשואה ללא תיאום לאינפלציה.

תשקיף

תשקיף הוא מסמך המכיל את כל המידע הנחוץ והרלוונטי למשקיע. זהו מסמך מחייב על מנת שתוכל החברה להיסחר בבורסה.

תשואה לפדיון

תשואה לפדיון היא התשואה השנתית אותה יקבל המשקיע אם יחזיק את האג"ח עד למועד הפדיון שלה.

תטא

תטא מבטאת את השינוי במחיר האופציה, כתוצאה משינוי של יחידת זמן אחת, בזמן עד לפקיעת האופציה.

תעודת סל

תעודות סל, הן נייר ערך סחירות, עוקב אחר מדד ומבטיח למחזיק בו את שווי המדד או את שווי המניות המרכיבות אותו.

Contact us

Read more

Investment Portfolio

Investment portfolio – your financial products basket An investment portfolio is like a shopping cart that collects products in a supermarket chain. You can pick

Read more »
Checking...